SHA er en del av byggherreforskriften, og defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.» Begrepet benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

Her er pliktene til en byggherre definert i konkrete plikter, ansvar og oppgaver. Hensikten med disse forskriftene er å redusere ulykker, senke sykefraværet, at prosjektene blir ferdigstilt til avtalt tid og ikke minst økt trivsel på arbeidsplassen. For å imøtekomme kravene, er det nødvendig å utarbeide både en SHA- og HMS-plan.

En SHA-plan må foreligge før arbeidet starter

Byggherreforskriften § 7 fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet skal foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

Planen må blant annet inneholde:

  • Organisasjonskart som viser rollefordelingen og entrepriseformen.
  • Fremdriftsplan som beskriver når og hvor ulike arbeidsoperasjoner utføres. Denne skal ta hensyn til samordning av forskjellige arbeidsoperasjoner.
  • Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.

Byggherre må oppdatere planen jevnlig ettersom det oppstår endringer i prosjektet.

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway AS, tidligere Oberthur Technologies her.

Risikovurdering må gjøres løpende

I prosjekteringsfasen skal det fortløpende gjennomføres risikovurderinger for å avdekke, og fjerne mulig risiko som kan føre til ulykker under byggeprosessen.

En enkel risikovurdering gjøres i fire trinn:

  • Finn farekildene.
  • Hva kan skje, og hvor stor sannsynlighet er det for at det skjer?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Tiltak og videre arbeid.


SHA og HMS – samme sak?

«Helse, Miljø og Sikkerhet», forkortet HMS, er noe alle arbeidsplasser i Norge må forholde seg til, og tar for seg både det ytre og indre miljøet. SHA står for «Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø», og er spesifikt for bygg- eller anleggsbransjen. En byggherre eller prosjektleder på en byggeplass, må forholde seg til begge forskriftene, og utarbeide planene ut fra prosjektets omfang.

Ved tilsyn fra arbeidsmiljøtilsynet

Arbeidstilsynet kan komme på uanmeldt tilsyn, så det er viktig å alltid ha en grundig HMS-plan og SHA-plan, samt at alle som befinner seg på byggeplassen har HMS-kort.

Fra 1. juli 2017 ble det påbudt med elektronisk føring av mannskapslister på bygg- og anleggsplasser.