Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet starter.

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer gjennom å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, forkortes SHA, på bygge- eller anleggsplasser.

Dette skal SHA-planen inneholde:

  • Organisasjonskart som viser rollefordelingen og entrepriseformen.
  • Fremdriftsplan som beskriver når og hvor ulike arbeidsoperasjoner utføres. Denne skal ta hensyn til samordning av forskjellige arbeidsoperasjoner.
  • Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.

Byggherren skal sørge for å oppdatere SHA-planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Se mal på både SHA-plan og forenklet SHA-plan fra Undervisningsbygg og Statsbygg her.

Risikovurdering er en del av SHA-planen

I prosjekteringsfasen skal det fortløpende gjennomføres risikovurderinger for å avdekke, og fjerne mulig risiko som kan føre til ulykker under byggeprosessen.

En enkel risikovurdering gjøres i fire trinn:

  • Finn farekildene.
  • Hva kan skje, og hvor stor sannsynlighet er det for at det skjer?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Tiltak og videre arbeid.

Arbeidstilsynet har sammen med andre tilsynsetater, utarbeidet en brosjyre kalt «Kontroll med risiko gir gevinst». Der kan du lese mer om risikovurdering, og finne flere nyttige skjemaer.

Forskjellen på HMS og SHA

Det er lett å bli forvirret når uttrykkene HMS og SHA brukes om hverandre.

Den viktigste forskjellen er at helse, miljø og sikkerhet (HMS) tar det ytre og indre miljøet i betraktning, mens SHA er rettet mot arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen.

Der SHA-planen er unik for hvert byggeprosjekt, er HMS-systemet til virksomheten mer satt. HMS-planen er mer spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører.

Dette sier loven om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Paragraf 7 i Byggherreforskriften lyder: Før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Last ned mal for SHA-plan her

Undervisningsbygg og Statsbygg har laget gode maler for håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter. De kan du se, og laste ned her.

Infobric leverer systemer for en mer sikker og effektiv byggeplass. Kontakt oss gjerne, så  finner vi ut hva vi kan hjelpe deg med.