Det är viktigt att man sätter sig in i och förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har när man hanterar personuppgifter. Det finns i korthet två olika roller i förhållande till personuppgiftsansvar kopplat till arbetet Infobric Site; Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Ex: Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för uppgifter som behandlas om anställda i personalliggaren. 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Ex:  Infobric får genom att vi lagrar personuppgifterna i Infobric Site och tillhandahåller support med mera rollen som personuppgiftsbiträde. 


Personuppgiftsbehandlingen i Infobric Site: PERSONALLIGGARE

Personuppgiftsansvaret för personalliggaren är delat mellan aktörerna på byggarbetsplatsen. 

  • Huvudentreprenören, den som tillhandahåller systemet, är personuppgiftsansvarig för den samlade personalliggaren.
  • Varje entreprenör är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker om deras anställda när personalliggaren förs.
  • Huvudentreprenören blir då ett personuppgiftsbiträde till underentreprenören och mellan dessa behöver det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal.


Personuppgiftsbehandlingen i Infobric Site: ANDRA TJÄNSTER

  • Huvudentreprenören, byggherre eller annan entreprenör som angetts som personuppgiftsansvarig för arbetsplatsen i Infobric Site, är ansvarig för behandlingen som sker vid t ex behörighetsstyrning.
  • Ansvaret gäller även för behandlingen av uppgifterna för underentreprenörens anställda.


Gallring av personuppgifter i Infobric Site

Hur länge personuppgifter sparas i Infobric Site bestäms av gällande avtal. Om inget annat angetts i avtalet sparas personuppgifter som standard i 3 år.